A CELEBRATION OF NORDIC FOOD CRAFTS

FJÄDERHHOLMARNA 31 AUG – 1 SEP 2019

FIRST EDITION
TICKETSBILJETTERFAQSVEN

FAQ

Gäller min Foodstock-biljett som färdbiljett på båten?

Ja. Vid uppvisande av Foodstock-biljett åker du gratis på Strömmas och Rederi Stockholms Ströms båtar till och från Fjäderholmarna den eller de dagar du köpt biljett för.

Kan jag köpa biljett på plats?

Ja. Du kan köpa biljett på plats i informationstältet på kajen. För smidigast upplevelse och för att undvika köer rekommenderar vi dock att du köper din biljett i förväg, då ingår även båtresan ut i biljettpriset. Du hittar mer information om biljetterna här.

Vart får jag mitt festivalarmband och mina smakbiljetter?

På båten ut till Fjäderholmarna kommer vår personal att scanna din biljett i utbyte mot ett festivalarmband som ger dig tillträde till festivalområdet och aktiveringarna. Då får du även dina smakbiljetter som är inkluderade i biljettpriset. Om du åker egenbåt ut får du istället ditt armband och smakbiljetter i informationstältet på kajen vid ankomst till fjäderholmarna.

Måste jag ha separat entrébiljett om jag redan har förbokat måltid på Banketten eller FourHands Menu?

Ja. För att komma in på festivalområdet behöver du ha ett en entrébiljett som bytes mot ett festivalarmband på båten på vägen ut. Endagarsbiljetter kostar 500kr/st och tvådagarsbiljetter kostar 750kr/st. Bokning av måltider på Banketten och Four Hands Menu är frivilliga tillval, men kräver att man också har en vanlig entrébiljett.

Är festivalen tillgänglighetsanpassad?

Större delen av ön och festivalområdet är relativt lättillgängligt för alla, men då festivalen är byggd delvis i naturen kan vissa delar vara mer eller mindre lättillgängligt beroende på väder och vind.

Är det särskilt pris för barn och ungdomar?

Barn och ungdomar upp till 16 år går gratis på festivalen i målsmans sällskap.

Är det satta menyer eller à la carte på Banketten och Four Hands Menu?

Det är satta menyer som serveras både vid luncherna och middagarna både på Banketten och Four Hands Menu. Exakt meny sätts strax innan eventet för att säkerställa så bra råvaror som möjligt.

Jag har bokat måltid på en av de ordinarie verksamheterna på Fjäderholmarna. Måste jag ha Foodstock-biljett för att få komma dit?

Nej. De ordinarie verksamheterna (Röda Villa, Fjäderholmarnas Krog, Rökeriet, Fjäderholmarnas bryggeri, Systrarna Degen mfl) har öppet som vanligt och besökare hit är hjärtligt välkomna även om man inte har Foodstock-biljett. För att gå in på de ytor där festivalaktiveringar är behövs dock en festivalbiljett/armband och det går bra att köpa det på plats i informationstältet i kajen om man inte redan har köpt en biljett.

Jag vill avboka min matupplevelse på Banketten eller Four Hands Menu. Kan jag göra det?

Ja. Avbokning av gjord reservation är möjlig fram till festivalens start, alltså 11:00 fredag.För att avboka, vänligen maila oss på info@foodstock.se och skriv även med ditt bokningsnummer i mailet.

Var och när går båtarna?

Ni kan välja på två alternativ när ni ska ta Er till ön, det ena är Strömmas båtar som avgår från Strandvägen/Nybrokajen, det andra alternativet är Fjäderholmslinjen som går ifrån Slussen. (100 m till vänster om den vanliga avgångsplatsen)

När ni kommer till båten visar ni upp köpt Foodstock-biljett, utskriven eller digital är vilket som. På båten kommer vår personal att byta Er biljett mot ett armband som ni sen har på Er under tiden ni är på festivalen. Har ni köpt en helgbiljett så får ni båda banden på lördagen.

Barn som går in gratis på festivalen åker även fritt på båtarna upp till 5 års ålder, för äldre barn (6-16 år) kostar resan 80 kr t/r.

Nacka:
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50

Slussen:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Nybrokajen:
‍10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Får man ta egen båt? 

Ja, och då köper man en ”egen-båt-biljett” på plats i informationstältet på kajen. Dessa biljetter kostar 400kr/st för endagarsbiljett och 650kr/st för tvådagarsbiljett.

Vad gäller smakbiljetterna för?

Smakbiljetterna gäller för en provsmakningsportion på bistromarknaden och i satellitköken på festivalområdet. Det ingår 3st smakbiljetter i biljettpriset och önskar du köpa ytterligare smakbiljetter går det bra att köpa på plats i informationstältet vid kajen. 

Kan jag betala med kort och kontanter på festivalen?

Foodstock är kontantfritt. Du kan betala med kort i barerna, Banketten, Four Hands Menu och i informationstältet på kajen. Dock rekommenderar vi starkt att för köpa fler smakbiljetter redan vid ankomst om du vill kunna smaka på fler smårätter på området än de 3st smakbiljetter som ingår i biljettpriset (6st om du köpt en tvådagarsbiljett).

Får man röka på festivalen?

Nej. Sedan den 1 juli 2019 råder rökförbud enligt lag på de ytor där serveringstillstånd finns – alltså råder rökförbud på hela festivalområdet.

Får jag ta med egen mat och dryck till festivalområdet?

Nej. Ingen medhavd mat eller dryck medtagas på festivalområdet med undantag för barnmat.

Får man ta med hund? 

Absolut, hundar är hjärtligt välkomna på festivalen! På Banketten och Four Hands Menu får dock husdjuren inte följa med in och hos ordinarie verksamheter på ön gäller respektive verksamhets förordningar.

Jag är allergisk. Hur gör jag om jag har bokat måltid på Banketten eller Four Hands Menu?

Om du är allergisk ber vi dig maila oss på info@foodstock.se och referera till bokningsnummer och namn bokningen är gjord i så ska vi göra vårt bästa för att anpassa det som serveras till dig utefter dina allergier. Vänligen gör detta så snart du har möjlighet så vi kan säkerställa att vi kan beställa in rätt ingredienser i rätt mängder då vi jobbar hårt för att minska matsvinnet på festivalen.

FAQ

Does my Foodstock ticket qualify as a travel ticket on the ferry?

Yes. When presenting a valid Foodstock ticket on the Strömma and Rederi Stockholms Ströms boats to and from Fjäderholmarna on the day/days the festival ticket is valid, the ferry ride is free of charge.

Can I buy a ticket on site?

Yes. You can buy a ticket on site in the information tent in the harbor at arrival. However, for the smoothest experience and to avoid queues, we recommend that you buy your ticket in advance, as the boat trip is also included in the ticket price. You can find more information about the tickets here.

Where do I get my festival bracelet and tasting tokens?

On the ferry out to Fjäderholmarna, our staff will scan your festival ticket and in exchange give you your festival wristband that gives you access to the festival area and activations, and your tasting tokens that are included in the ticket cost.If you take your own boat out, you will instead receive your bracelet and tasting tokens in the information tent in the harbor on arrival at Fjäderholmarna.

Do I have to have a separate ticket if I have already pre-booked a meal at the Banquet or Four Hands Menu?

Yes. General admission is not included in the dining experiences. To enter the festival area you need an entrance ticket that is exchanged for a festival bracelet on the ferry on the way out. One-day tickets cost SEK 500, and a two-day ticket cost SEK 750. Booking of dining experiences at the Banquet and Four Hands Menu is optional, but requires that you also have a regular entrance ticket.

Is the festival accessible/handicap-friendly?

Most of the island and the festival area are relatively easily accessible for everyone, but since the festival is partly built in nature, some activations may be less easily accessible due to weather and wind.

Is there a special price for children and young people?

There is no charge for children and adolescents up to 16 years of age at the festival, in the company of a parent or guardian.

Are there set menus or à la carte at the Banquet and Four Hands Menu?

There are set menus that are served both at lunches and dinners at the Banquet and Four Hands Menu. The exact menu is set just before the event to ensure the best possible ingredients and products.

I have a reservation at one of the permanent restaurants at Fjäderholmarna. Do I need a Foodstock ticket to get there?

No. The permanent restaurants (Röda Villa, Fjäderholmarnas Krog, Rökeriet, Fjäderholmarnas brewery, Systrarna Degen etc.) are open as usual and visitors here are warmly welcomed even if you don’t have a Foodstock ticket. However, to enter the areas where the festival activations are, you need a festival ticket / bracelet. It’s possible to buy tickets on site in the information tent in the harbor.

I want to cancel my reservation at the Banquet or Four Hands Menu. Can I do that?

Yes. Cancellation is possible until the start of the festival, ie 11am Friday.To cancel, please email us at info@foodstock.se and include your booking number in the email.

When and where do the ferry depart from?

You can choose two options when you are going to the island, one is the Strömma boats leaving Strandvägen / Nybrokajen, the other is Fjäderholmlinjen leaving Slussen. (100m to the left of original location of departure)

When you get to the boat you show the purchased Foodstock ticket to the boat staff, Both printed or digital tickets are accepted.On the boat, our staff will exchange your ticket/s for a wristband that you will wear during the festival. If you bought a weekend ticket, you get both bands on Saturday.

Children enter the festival free of charge accompanied of their guardian, they also go for free on the boats up to the age of 5, for older children (6-16 years) the return trip costs SEK 80.

Nacka:
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50

Slussen:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Nybrokajen:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Can I take my own boat out to Fjäderholmarna?

Yes. There are special tickets for sale on site in information tent in the harbor during the festival for those who wish to purchase a ticket without the ferry ride included. These tickets cost 400 SEK for a one-day ticket and 650 SEK for a two-day ticket.

What are the tasting tokens for and where can I use them?

The tasting tokens are valid for a tasting portion in activations on the bistro market and in the satellite kitchens on the festival area. There are 3 tasting tokens (per day) included in the ticket price. If you wish to purchase additional tasting tokens, please come to the information tent in the harbor at Fjäderholmarna.

Can I pay by credit card or cash at the festival?

Foodstock is a cash-free festival. You can pay with credit cards in the bars, Banquet, Four Hands Menu and in the information tent in the harbor. However, if you know you might what to try more tasting dishes than three, we strongly recommend purchasing additional tasting tokens in advance in the information tent in the harbor. 3 tasting tokens are included in the ticket price, 6 tokens if you bought a two-day ticket.

Are you allowed to smoke at the festival?

No. Since 1 July 2019 there is a smoking ban on areas where serving permits exist in all of Sweden - thus there is a smoking ban throughout the festival area.

Can I bring my own food and beverages to the festival area?

No. No outside food or drink is permitted on the festival area, with exception for baby food.

Can I bring my dog to the festival?

Absolutely, dogs are warmly welcomed at the festival! At the Banquet and Four Hands Menu, however, the domestic animals are not allowed to come inside. On the permanent restaurants and shops in the island, the respective regulations of that company apply.

I have allergies. How can I make sure my requirements are met if I book a dining experience at the Banquet or Four Hands Menu?

If you are allergic, please email us at info@foodstock.se and refer to the booking number and the name of the booking is made in, we will do our best to adapt what is served to you according to your allergies. Please do this as soon as you have the opportunity so we can ensure that we can order the right ingredients in the right quantities as we work hard to reduce food waste at the festival.

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising.

CLOSEACCEPT